Inloggen:

Statuten

Naam, Zetel, Duur.

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: CLUB OILS & FATS (NEDERLAND).
2. Zij heeft haar zetel in Rotterdam.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel.

Artikel 2.

1. De vereniging stelt zich ten doel om te trachten de kennis en ervaring, in de ruimste zin des woords, op het gebied van logistiek, vervoer, verzekering, handel in en behandeling van plantaardige en dierlijke oliën en vetten te behouden en te vergroten.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het bevorderen van de contacten tussen haar leden en allen die bij de onder artikel 2 lid 1 genoemde activiteiten betrokken zijn of langdurig zijn geweest;

b. het organiseren van bijeenkomsten en/of andere activiteiten waarbij actuele onderwerpen in algemene dan wel bijzondere zin op de in artikel 2 lid 1 genoemde activiteiten betrekking hebbend of daarmee in verband staand, aan de orde komen;

c. mogelijke samenwerking met instellingen in binnen- en buitenland die hetzelfde doel beogen onder handhaving van de zelfstandigheid van de vereniging;

d. het gebruik maken van alle andere wettige middelen die aan dit doel bevorderlijk kunnen zijn.Leden, ereleden en begunstigers.

Artikel 3.

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de achttien jarige leeftijd hebben bereikt en die direct of indirect betrokken zijn of zijn geweest bij de in artikel 2 lid 1 genoemde activiteiten.

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

De leden dragen ervoor zorg dat hun juiste adres aan de vereniging bekend is.

3. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage, welke bijdrage nooit minder kan zijn dan de jaarlijkse contributie van één lid.

4. Ereleden zijn zij die op voordracht van het Bestuur of de algemene ledenvergadering als zodanig door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd, wegens hun verdiensten voor de vereniging ofwel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

5. Ereleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend respectievelijk opgelegd. Zij hebben geen stemrecht, maar wel het recht om alle algemene ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren. Ereleden hebben, indien zij tevens lid zijn, wel de normale ledenrechten.Toelating.

Artikel 4.

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering- hierna te noemen: algemene vergadering - alsnog tot toelating besluiten.

3. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid of begunstiger kan het Bestuur zich laten bijstaan door een commissie die bestaat uit een oneven aantal personen.

4. De commissie regelt zelf haar vergaderingen en neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. .Einde van het lidmaatschap.

Artikel 5.

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door de secretaris, in overleg met het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk aan de secretaris geschieden; opzegging namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden door de secretaris. Beide tegen het eind van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. Een opzegging in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in gevallen van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; opzegging dient in deze gevallen overeenkomstig lid 3 plaats te vinden. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de secretaris in overleg met het bestuur.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.Einde van de rechten en verplichtingen van ere leden en begunstigers.

Artikel 6.

1. Rechten en verplichtingen van Ereleden en Begunstigers kunnen wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende jaar voor het geheel blijft verschuldigd.

Opzegging door Ereleden en Begunstigers dient uiterlijk drie maanden vóór het einde van het verenigingsjaar schriftelijk aan de secretaris te geschieden.

2. Opzegging van het Begunstigersschap kan namens de vereniging door het bestuur geschieden.

Begunstigers blijven begunstiger voor het laatst gevoteerde jaarlijkse bedrag tenzij zij uiterlijk drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk aan het bestuur hebben medegedeeld niet langer begunstiger te zijn.

De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd zolang het begunstigersschap niet met inachtneming van het bovenstaande is beëindigd.Contributies.

Artikel 7.

1. De leden, ereleden, en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die bij Huishoudelijk Reglement zal worden vastgesteld.Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. De algemene vergadering kan de leden nog andere dan de in lid 1 bedoelde verplichtingen jegens de vereniging opleggen, mits het besluit daartoe is genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen, die in een voltallige vergadering kunnen worden uitgebracht.Bestuur.

Artikel 8.

1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

Ingeval het aantal bestuurders daalt beneden het door de algemene vergadering vastgestelde aantal, blijft het bestuur als zodanig volledig bevoegd; is er slechts één bestuurslid in functie dan is deze slechts bevoegd al die handelingen te verrichten die geen enkel uitstel gedogen en verplicht om die maatregelen te nemen die zullen leiden tot een zo spoedig mogelijke aanvulling van de vacatures in het bestuur.

2. De samenstelling van het bestuur wordt bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

3. Bestuursleden worden voor periodes van drie jaar gekozen.Einde bestuurslidmaatschap; schorsing.

Artikel 9.

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.Bestuursfunctie; besluitvorming in het bestuur.

Artikel 10.

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één of meer commissarissen aan.

Het kan voor ieder van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming niet beslissend.

3. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen, uit te brengen in een vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.Bezoldiging.

Artikel 11.

1. Bestuursleden genieten geen bezoldiging.

De door de bestuursleden ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten worden wel vergoed.

2. Het bestuur kan na verkregen toestemming van de algemene vergadering voor het behartigen van lopende zaken,een bezoldigd functionaris al dan niet lid der Vereniging zijnde, aanstellen.Bestuurstaak; vertegenwoordiging.

Artikel 12.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het aangaan van de overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

3. Onverminderd de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden dan wel, indien er slechts één bestuurslid in functie is, door dat bestuurslid.Dagelijks bestuur.

Artikel 13.

1. Teneinde bepaalde zaken vlot af te handelen kan een dagelijks bestuur worden gevormd, dat gerechtigd is tot het nemen van beslissingen, welke niet uitdrukkelijk aan het bestuur danwel de algemene vergadering zijn voorbehouden.

2. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.Algemene vergadering.

Artikel 14.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag, de balans en staat van baten en lasten met een toelichting en het verslag van de in artikel 19 lid 4 bedoelde commissie;

b. de benoeming van de artikel 19 lid 4 bedoelde commissie voor het volgend verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen landelijk verschijnend dagblad.Toegang en stemrecht.

Artikel 15.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van de vereniging en alle begunstigers. Een geschorst lid heeft wel toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, kan één stem uitbrengen.

4. Tot stemming worden alleen toegelaten zij die de presentielijst hebben getekend.

5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen.Oproeping ter vergadering van leden.

Artikel 16.

1. Buitengewone ledenvergaderingen moeten worden uitgeschreven indien tien (10) procent van de gewone leden met een minimum van twintig met opgave van redenen de wens daartoe schriftelijk aan het bestuur te kennen geeft. De vergadering moet alsdan binnen één maand worden gehouden.

2. Indien het bestuur tot het bijeenroepen van een vergadering als in artikel 16 lid 1 bedoeld, in gebreke blijft, kunnen de leden deze zelf bijeenroepen bij aangetekende brief aan alle gewone leden en aan het bestuur. In zo'n geval kiest de vergadering haar eigen voorzitter.Besluitvorming in de algemene vergadering.

Artikel 17.

1. Voorzover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien over een voorstel anders dan tot benoeming of aanbeveling van personen de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.

Wordt bij een stemming over benoeming of aanbeveling van personen niet meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op één van hen uitgebracht, dan wordt een tweede stemming gehouden. Indien dan op een persoon nog niet meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verworven. Komen meer dan twee personen in aanmerking voor de herstemming dan wordt door een tussenstemming tussen de personen, die bij de tweede stemming samen het hoogste aantal stemmen respectievelijk het op één na hoogste aantal stemmen verwierven, uitgemaakt, wie van hen in de herstemming wordt betrokken. Voor herstemming en tussenstemming komen personen, die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verworven alleen in aanmerking, indien slechts op één persoon het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Indien een tussenstemming of een herstemming door gelijkheid der aantallen verworven stemmen niet tot een besluit leidt, beslist het lot.

2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

4. Een éénstemmig besluit, mits niet statutenwijziging of ontbinding betreffend, van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, indien met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

5. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 18.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.Jaarverslag; rekening en verantwoording.

Artikel 19.

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, over dat verenigingsjaar zijn verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten over dat verenigingsjaar met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. De balans en de staat van baten en lasten met een toelichting worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de voornoemde termijn van zes maanden kan ieder lid van de vereniging van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij de in dit lid bedoelde verplichtingen nakomen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks - tenzij aan de algemene vergadering een verklaring afkomstig van een (register)accountant, wordt overlegd - uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.Huishoudelijk reglement.

Artikel 20.

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Club Oils & Fats (Nederland)-statuten.Commissies.

Artikel 21.

De algemene vergadering dan wel het bestuur kan commissies in het leven roepen ter uitvoering, bestudering of onderzoek ten aanzien van zaken, die tot haar/zijn competentie behoren en bovendien zodanige bevoegdheden aan die commissie delegeren als zij het geraden acht. In die commissie kunnen ook derden zitting hebben.Statutenwijziging.

Artikel 22.

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging(en) van de statuten zullen worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, tenminste veertien dagen voor de dag van de vergadering aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen door een Algemene vergadering met meerderheid van stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.Ontbinding.

Artikel 23.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.

2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen, die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

3. Indien als gevolg van een besluit van de algemene vergadering de vereniging is ontbonden, treden de bestuursleden als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vereniging op. Op deze vereffenaars zijn de statutaire en wettelijke bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van de bestuursleden van overeenkomstige toepassing. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als bestuurslid, voorzover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.

4. Hetgeen na de voldoening van schuldeisers van het vermogen van de vereniging is overgebleven, wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, overgedragen. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan een batig saldo worden gegeven.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende tien jaren berusten onder de persoon, daartoe door de vereffenaars benoemd.

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 

 

Gewoon Lidmaatschap.
 

Artikel 1.
 

Hij/zij die gewoon lid wenst te worden moet zich schriftelijk wenden tot de secretaris van de "COF" onder opgave van naam, voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en mededeling waarom hij/zij aan de in artikel 2. lid 1 van de Statuten omschreven kwalificatie meent te voldoen.
Het bestuur, eventueel bijgestaan door een door het Bestuur te benoemen commissie, beslist uiterlijk 4 weken na ontvangst van de aanmelding over de toelating.
 


Bestuur.
 

Artikel 2.
 

1. Het bestuur is als volgt samengesteld:
a. één voorzitter;
b. één vice-voorzitter;
c. één secretaris;
d. één penningmeester;
e. één of meer bestuursleden;
f. één of meer commissarissen;
zodanig dat er een oneven aantal ontstaat.
2. Een bestuurslid kan slechts één der in vorig lid genoemde functies vervullen.
3. Alle bestuursleden treden na drie jaar af en zijn terstond herkiesbaar.
4. Alle bestuursleden vervullen in hun driejaarlijkse periode(s) de functies waarin zij gekozen resp. benoemd zijn. Tussentijdse functiewisseling binnen deze driejaarlijkse periode(s) is mogelijk na overleg in een voltallige bestuursvergadering.
 


Voorzitter.
 

Artikel 3
 

De voorzitter leidt de bestuurs-alsmede alle ledenvergaderingen en bijeenkomsten. Bij ontstentenis van de voorzitter, treedt de vice-voorzitter of één der andere bestuursleden, door het Bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
 


Secretaris.
 

Artikel 4.
 

De secretaris zorgt voor de bijeenroeping van de bestuurs- en ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten, houdt de notulen bij, voert in overleg met de overige bestuursleden de correspondentie, houdt kopie van de uitgaande stukken, zorgt voor het archief, en draagt er zorg voor dat ieder lid, erelid en begunstiger in het bezit komt van de "COF" statuten en dit reglement zomede van eventuele wijzigingen daarop. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en na goedkeuring door de Voorzitter en de Secretaris ondertekend.
 


Penningmeester.
 

Artikel 5.
 

De Penningmeester is verplicht te zorgen, dat behoorlijk boek gehouden wordt en is verantwoording schuldig voor het door hem/haar gevoerde financieel beheer. De Penningmeester is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.


Verslagen.
 

Artikel 6.
 

Op de Algemene ledenvergadering brengt de voorzitter het jaarverslag uit en doet de Penningmeester onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen "COF"-jaar gevoerde beheer.
 


Kascommissie.
 

Artikel 7.
 

De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van 3 personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van de Penningmeester en brengt aan de Algemene Vergadering het verslag van haar bevindingen uit. Ieder jaar treedt een van de commissieleden af en wordt aangevuld door een ander lid.
 


Opzegging.
 

Artikel 8.
 

1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de Secretaris, opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het Bestuur.
2. Opzegging kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden voor het einde van het verenigingsjaar.(kalenderjaar).
 


Restitutie.
 

Artikel 9.
Restitutie van contributie of donaties zal niet worden verleend.
 


Financiën.
 

Artikel 10.
Alle bijeenkomsten en/of activiteiten zullen worden gefinancierd met fondsen uit contributies, sponsoring en andere inkomsten. Alle inkomsten zullen door het Bestuur als goed huisvader worden beheerd. Alle fondsen zullen uitsluitend en alleen ten behoeve van de "COF" worden aangewend.
 


Rechten.
 

Artikel 11.
Ieder lid heeft op door het Bestuur daartoe aan te wijzen bijeenkomsten en/of activiteiten het recht tot introductie. Een geïntroduceerde dient aan de kwalificatie als bedoeld in artikel 2. lid 1 van de statuten te voldoen tenzij het Bestuur hieromtrent dispensatie verleent. Een geïntroduceerde die niet voor het lidmaatschap opteert kan niet opnieuw worden geïntroduceerd.
 


Lasten.
 

Artikel 12.
Van ieder lid, erelid, en begunstiger zal een verplichte bijdrage worden gevraagd ter dekking van de door het Bestuur nodig geachte uitgaven. De hoogte van de bijdrage zal door het Bestuur tijdens een door haar gekozen bijeenkomst en/of activiteit aan de leden worden voorgelegd en indien de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden met dit voorstel akkoord gaat, zal dit zijn aangenomen.
 


Aansprakelijkheid.
 

Artikel 13.
De "COF" noch haar bestuur zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schaden en/of gevolgen welke leden zouden kunnen berokkenen of ondervinden uit hoofde van hun lidmaatschap en/of deelname aan bijeenkomsten en/of activiteiten.